Vad är det som får en människa att ge bort en del av sin kropp?

april 3, 2014

Annette LennerlingI mitt arbete som living-donor koordinator har jag genom åren haft många samtal med levande njurdonatorer både i samband med utredningen inför donation och efter donationen. Då jag började arbeta som living-donor koordinator 1998, väcktes ett intresse av att ta reda på vilka motiv som finns för att donera en njure. Med den frågeställningen började min forskarbana som ledde fram till en doktorsavhandling 2004 med titeln The essence of living kidney donation.

Som de flesta känner till är efterfrågan på organ för transplantation betydligt större än tillgången. Det gäller i alla länder. Av de personer som njurtransplanteras i Sverige får drygt 40% en njure från en levande givare. Det är en mycket hög andel jämfört med många länder i Europa. I framtiden kommer troligen fler och fler människor behöva transplanteras med nya organ tills vi kanske kan vända kurvan genom nya mediciner och behandlingsmetoder. Mycket forskning pågår också kring att ”odla” fram nya organ, något som är väldigt intressant eftersom det kommer leda till att varken avlidna eller levande donatorer då behövs. Men vägen dit är sannolikt lång.

Att försöka förstå hur människor tänker, reagerar och hanterar sin livssituation är oerhört intressant. Levande donatorer är friska personer som frivilligt utsätter sig för risker genom att operera bort en njure, enbart för någon annans skull. För donatorn finns det inga fysiska fördelar med att donera ett organ, men däremot finns psykosociala vinster som till exempel en bättre självkänsla och förbättrad livskvalitet genom att livspartnern, barnet eller vännen blir friskare och mer aktivt kan delta i livet igen.

För mottagararen är fördelarna mer uppenbara. Att få en njure från en levande givare är det bästa alternativet eftersom den njursjuke får en garanterat frisk njure med hög kvalitet och operationen kan planeras så att givare och mottagare kan vara i optimalt skick både psykiskt och fysiskt. Dessutom är väntetiden kort.

Idag är titthålskirurgi den vanligaste metoden vid njurdonation. Komplikationer kan visserligen uppstå efter en njurdonation, precis som efter alla kirurgiska ingrepp, men riskerna är små. Donatorn kan känna sig både fysiskt och mentalt trött under några veckor efter en donation. Självfallet påverkas donatorn också mentalt av hur det går för mottagaren av njuren. Efter 4-5 veckor brukar tröttheten minska, efter 2-3 månader har de flesta återhämtat sig helt och långtidsresultaten ser mycket bra ut.

I en studie av docent Ingela Fehrman-Ekholm och medarbetare som ofta citeras beskrivs att levande njurdonatorer lever längre. Detta är förstås grundat på att våra donatorer är en selekterad frisk del av befolkningen. En förutsättning för att behålla bra långtidsresultat också i framtiden är att vi fortsätter att ha en noggrann utredning, såväl fysiskt som psykosocialt, och att vi har fortsatt höga krav på att en donator ska vara helt frisk.

Den forskning jag bedriver sker framför allt genom intervjuer och enkäter, det vill säga både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Det viktigaste med forskningen är att få fram mer kunskap om hur beslutsprocesser och olika val går till och hur livskvaliteten är både för levande donatorer och transplanterade patienter. Utifrån denna kunskap kan information och utbildning av donatorer och mottagare av organ förbättras, liksom hela omhändertagandet och uppföljningen efter såväl transplantation som donation.

Annette Lennerling, leg. sjuksköterska och docent i vårdvetenskap på Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Arkiv

Ny identifierad riskfaktor vid bukhinneinflammation

september 11, 2020

Susanne Ljungman, överläkare i njurmedicin, är en av mottagarna av 2019 års anslag från Njurfonden. Hon forskar om förebyggande av…

Läs mer >

Blodtrycksmedicinen aliskiren – effektiv behandling vid njurinflammation?

maj 8, 2020

Zivile Bekassy, barnnefrolog och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, är en av mottagarna av 2019 års anslag från Njurfonden.…

Läs mer >

Peter forskar efter sätt att göra maten mindre skadlig för njursjuka.

september 24, 2019

I en av Glasgows välbärgade stadsdelar uppgår medellivslängden bland männen till 84 år. Några kilometer därifrån, i stadsdelen Calton, lever…

Läs mer >

Gregor vill förlänga livet för njursjuka.

juni 25, 2019

Gregor Guron är adjungerad professor i njurmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2015 tilldelades han 250.000 kronor av Njurfonden för sin forskningsstudie:…

Läs mer >

Biologisk ålder viktigare än kronologisk vid njurtransplantation.

april 1, 2019

1977 ansågs den som var njursjuk vara för gammal för att transplanteras med njure från avliden donator om man hade…

Läs mer >

Effektiv behandling av IgA-nefrit allt närmare

december 3, 2018

Bengt Fellström är senior professor i njurmedicin vid Uppsala universitet och senior överläkare på Akademiska sjukhuset. 2014 startade han en europeisk…

Läs mer >

Anders forskar för att minska överdödligheten bland njursjuka.

augusti 6, 2018

Anders Christensson är adjungerad professor i njurmedicin. Sedan fem år tillbaka har han forskat kring det kardiorenala syndromet, det vill säga samspelet mellan hjärta och njurar.

Läs mer >

Hela dialysvården behöver individanpassas.

januari 30, 2018

Magnus Lindberg är utbildad sjuksköterska, universitetslektor och docent i Vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. Under 20 år arbetande han på…

Läs mer >

Gendiagnostik och ny medicin kan underlätta vid cystnjurar.

oktober 5, 2017

Gregor Guron, njurläkare och adjungerad professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och vice ordförande i Svensk njurmedicinsk förening, svarar på frågor om…

Läs mer >

Ökat intresse för njurforskning på AstraZeneca och i världen.

september 1, 2017

Anna Björnson Granqvist, arbetar som njurforskare vid AstraZeneca i Göteborg sedan 2013. Hon började sin forskning inom njurfysiologi 1997 vid…

Läs mer >

Jenny lägger grunden till framtidens mediciner.

maj 16, 2017

Jenny Nyström är professor i njurfysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sedan 2003 har hon varit en av de drivande…

Läs mer >

Dialysforskningen går framåt.

februari 1, 2017

Bernd Stegmayr är senior professor i internmedicin. Hans forskning omfattar framför allt effekter och bieffekter av hemodialys (bloddialys), peritonealdialys (bukhinnedialys) och aferes (plasmabytesbehandling).

Läs mer >

Förskjut dialysstarten med hjälp av rätt kost.

oktober 3, 2016

Marie Evans är medicine doktor i njurmedicin vid Karolinska Institutet, specialistläkare på Njurmedicinska kliniken och med i styrelsen för Svenskt…

Läs mer >

För 30 miljoner om året skulle vi snabbt kunna nå resultat

juli 1, 2016

Mårten Segelmark är professor i njurmedicin vid institutionen för medicin och hälsa på Linköpings universitet. Sedan drygt 30 år tillbaka…

Läs mer >

Första behandlingen mot polycystisk njursjukdom närmar sig.

februari 29, 2016

Britta Hylander är docent och överläkare på Njurmedicinska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset Solna och har ett specialintresse för polycystisk njursjukdom.

Läs mer >

Nedräkningen för njurbytesprogrammet har börjat

januari 26, 2016

Per Lindnér är docent och verksamhetschef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och arbetar nu för att införa ett nationellt njurbytesprogram för levande donatorer för att öka tillgången på njurar i Sverige.

Läs mer >

Björnen sover på nya behandlingsformer

december 1, 2015

Peter Stenvinkel är överläkare och professor i njurmedicin. I samarbete med Skandinaviska brunbjörnsprojektet studerar han hur det är möjligt för brunbjörnen att undgå komplikationer till njursvikt i samband med sin långvariga vintervila.

Läs mer >

Bot mot äggvita i urinen – finns den?

september 8, 2015

Bengt Rippe är överläkare och professor i njurmedicin och har ägnat en stor del av sitt professionella yrkesliv åt att studera njurarnas funktion och filtration med ambitionen att lösa ett flertal gåtor.

Läs mer >

Fokus på patientens perspektiv i njursjukvården

augusti 10, 2015

Agneta Pagels är forskningssjuksköterska, vårdpedagog och medicine licentiat och forskar om sjukdomsuppfattning och hälsorelaterad livskvalitet när man lever med kronisk njursjukdom.

Läs mer >

Njurtransplantationerna allt framgångsrikare

juli 8, 2015

Gunnar Tufveson är överläkare och professor i transplantationskirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt ledamot i styrelsen för Njurfonden. Han ser positivt på framtiden men önskar samtidigt bättre möjligheter till finansiering av de lovande forskningsprojekt han ser.

Läs mer >

Njurfonden ger forskningen ett starkt ansikte utåt

juni 3, 2015

Peter Bárány är docent och överläkare vid Njurmedicinkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande i SNF (Svensk Njurmedicinsk Förening). Genom Njurfonden ser han att forskningen har fått ett starkt ansikte utåt och att detta kan ge flera positiva effekter.

Läs mer >

Lovande forskningsresultat kring IgA nefrit

maj 4, 2015

Kerstin Ebefors har doktorerat i experimentell njurmedicin. Sedan 2004 har Kerstin intresserat sig för njursjukdomen IgA nefrit, ett arbete som ser ut att kunna ge resultat. 2014 beviljades hon 100.000 kronor av Njurfonden för fortsatt forskning kring sjukdomen.

Läs mer >

Sjukvårdssystemet stramas åt och vi behöver extern hjälp

april 1, 2015

Ola Samuelsson granskar ansökningarna till Njurfonden sedan 2005. Han ser knappa forskningsresurser som ett stort problem för att utvecklingen ska gå snabbare framåt och hoppas att vi i framtiden ska lyckas aktivera kroppens egna självläkande system.

Läs mer >

Kan nervstimulering minska njurinflammationer?

mars 17, 2015

Annette Bruchfeld har fått 100.000 kronor av Njurfonden för sina studier av den kolinerga antiinflammatoriska effektorvägen.

Läs mer >

Storsatsning på särskilt centrum för njurforskning

februari 25, 2015

Njurforskningen i Göteborg samlas nu i ett särskilt centrum med långsiktig finansiering av IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. En avsiktsförklaring…

Läs mer >

Vad är det som får en människa att ge bort en del av sin kropp?

april 3, 2014

I mitt arbete som living-donor koordinator har jag genom åren haft många samtal med levande njurdonatorer både i samband med…

Läs mer >