Bengt Rippes forskarpris

Bengt Rippes forskarpris

Bengt Rippes forskarpris tilldelas en i Sverige verksam forskare eller kliniskt verksam person som gjort betydelsefulla vetenskapliga insatser inom det njurmedicinska området. Priset utgör ett personligt stipendium och uppgår till 50 000 kronor.

Nomineringar till Bengt Rippes forskarpris ska vara Njurfonden tillhanda senast under oktober månad till Njurfondens e-post; info@njurfonden.se och ska inkludera en sammanfattande mening (”NN föreslås tilldelas Bengt Rippes pris för sin….”). Till nominering kan bifogas ett kort CV för den föreslagna forskaren eller annan dokumentation som styrker de vetenskapliga insatserna. Allt nomineringsmaterial ska vara samlat i en pdf-fil tillsammans med nomineringsformuläret.

Behöriga att nominera är Njurfondens huvudmän, kliniker och akademiska forskningsenheter inom det njurmedicinska området samt enskilda (forskare, läkare, omvårdnadspersonal) verksamma, eller tidigare verksamma, vid svenskt sjukhus.

Njurfondens styrelse fattar i december beslut om mottagare av Bengt Rippes forskarpris.

Ladda ned nomineringsblankett

Bengt Rippe

Bengt Rippe, 1950-2016, var professor i njurmedicin i Lund och en framstående forskare med stor internationell ryktbarhet. Han deltog i grundandet av Njurfonden på uppdrag av Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF). Efter Bengt Rippes bortgång i oktober 2016 tog SNF initiativ till att Njurfonden inrättar Bengt Rippes forskarpris.

Mottagare av Bengt Rippes forskarpris 2023

Docent Marie Evans, överläkare på medicinsk enhet njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Motivering:
”Bengt Rippes forskarpris 2023 tilldelas Marie Evans för sin framstående företrädesvis epidemiologiska forskning inom njurmedicin, och för att stort ha bidragit till att bygga upp den njurmedicinska forskningen i hela Sverige.”

Prisas för forskning om njursjukdomars utbredning

Mottagare av Bengt Rippes forskarpris 2022

Mårten Segelmark, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Motivering:
”Bengt Rippes pris 2022 tilldelas Mårten Segelmark för en mångårig framstående forskargärning, framför allt inom inflammatoriska njursjukdomar, och för att ha tillskapat en ny behandlingsmöjlighet för patienter med antibasalmembrannefrit (Goodpastures sjukdom).”

Forskare prisas för ny behandlingsmetod vid svår njursjukdom

Mottagare av Bengt Rippes forskarpris 2021

Bengt Lindholm, senior forskningsspecialist och sektionschef vid Baxter Novum, Karolinska Institutet i Stockholm.

Mottagare av Bengt Rippes pris 2021.

Motivering:
”Insamlingsstiftelsen Njurfonden har tilldelat Bengt Rippes forskarpris 2021 till Bengt Lindholm för hans omfattande insatser för njurmedicinsk forskning sedan 1978 och särskilt inom peritonealdialys.”

Läs mer om Bengt Lindholms forskning här >

Mottagare av Bengt Rippes forskarpris 2020

Bengt Fellström, forskare vid njurmedicinska kliniken i Uppsala.

Mottagare av Bengt Rippes Pris 2020.

Motivering:
”Bengt Fellström har med en enastående entreprenörsanda lyckats skapa ny kunskap kring och nya behandlingsmöjligheter för patienter med njursjukdom.”

Läs mer om Bengt Fellströms forskning här >

Mottagare av Bengt Rippes forskarpris 2019

Zivile Bekassy, Läkare vid Lunds Universitet.
Klinisk studie värdera aliskiren jämfört med enalapril vid C3 glomerulopati.

Mottagare av Bengt Rippes Pris 2019.

Läs mer om Zivile Bekassys forskning här >