Sök anslag

Ansökningssystemet öppnar den 1 juni 2024 och sista ansökningsdag är 30 september 2024.

7,5 miljoner kronor utlyses under 2024

Ansökningssystemet öppnar den 1 juni 2024 och sista ansökningsdag är 30 september 2024.

Se vilka forskare som fick dela på 7 miljoner i forskningsbidrag 2023 >

Till ansökan

Ansökan om bidrag från Njurfonden

Njurfonden utdelar bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation.

 • Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse medicinsk och vårdvetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. Njurfonden ger inte stöd till forskning kring cancersjukdomar i njurar och urinvägar. Projektet ska bedrivas i Sverige.
 • För att beviljas bidrag ska det finnas ett etikgodkännande, och beslutet ska bifogas senast då beviljade medel rekvireras.
 • Ansökningarna prioriteras utifrån vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder samt forskarens, och för doktorander handledarens, kompetens.
 • Forskaren kan vara huvudsökande på ett projekt men det är möjligt att vara medsökande på flera projekt.
 • Forskningsprojektets betydelse ur njurmedicinsk, alternativt transplantationsrelaterad, synvinkel med särskild hänsyn till klinisk betydelse inom överskådlig tid, samt patientnytta utgör viktiga prioriteringsgrunder.
 • Projektets tidsperiod med beräknat start- respektive slutdatum ska anges i ansökan.
 • Varje ansökningsomgång avser ett års projekttid. Njurfonden beviljar bidrag till samma projekt vid högst tre utdelningstillfällen. Om det är ett fortsättningsanslag som söks så ska en rapport ingå med en beskrivning av projektets framsteg samt hur det fortsatta projektet relaterar till det tidigare.
 • Njurfonden ska informeras om det sker några större förändringar inom projektet som avviker från uppgifter i ansökan.
 • Projektbeskrivningen sammanfattas på ansökningsblanketten. Endast beslut om etikgodkännande ska bifogas.
 • Om projektbeskrivningen är på engelska ska en svensk sammanfattning inkluderas, med en titel på svenska.
 • Beviljade medel ska rekvireras senast 6 månader efter att beslutet delgivits sökanden.
 • Slutrapport och relevanta publikationer under projekttiden ska delges Njurfonden, samt att Njurfonden/The Swedish Kidney Foundation omnämns i alla publikationer.