Njursjukdomar

Många sjukdomar – olika orsaker

Njurarna kan drabbas av ett stort antal olika sjukdomar som kan delas in i kirurgiska och medicinska.

Kirurgiska njursjukdomar

Till de kirurgiska sjukdomar som kan drabba njurarna hör njursten och cancer i njurarna. De kirurgiska sjukdomarna är nästan alltid ensidiga, det är bara den ena av de två njurarna som drabbas. Njursten och cancer går ofta att operera och det är vanligt att patienten blir botad av operationen.

Medicinska njursjukdomar

De medicinska njursjukdomarna drabbar all njurvävnad i kroppen – bägge njurarna blir sjuka. De flesta medicinska njursjukdomar är kroniska och betecknas CKD av engelskans Chronic Kidney Desease. De kännetecknas av att:

 • De ger få eller inga symtom från njurarna.
 • De leder till en långsam försämring av funktionen i njurarna.
 • De kan sällan botas. Däremot kan sjukdomsprocessen bromsas så att njurfunktionen blir stabil eller försämras mycket långsamt.
 • Behandlingen består ofta av ett flertal olika läkemedel.
 • Många leder till att njurfunktionen så småningom går förlorad.
 • Förloppet är mycket långsamt. Det kan gå mer än 10-20 år från första sjukdomstecknet till dess att njurfunktionen minskat till under tio procent vilket innebär behov av dialys eller njurtransplantation.
 • När symtom uppstår orsakas de av den nedsatta njurfunktionen, det vill säga av att slaggprodukter ansamlas i kroppen.

Primära och sekundära njursjukdomar

De medicinska njursjukdomarna kan delas in primära och sekundära njursjukdomar.

 • Primära medicinska njursjukdomar drabbar bara njurarna – resten av kroppen påverkas inte av sjukdomen. Inflammation i njurarna (glomerulonefrit) är den vanligaste primära medicinska njursjukdomen.
 • Sekundära medicinska njursjukdomar innebär att njurarna påverkas av en sjukdom som drabbar flera av kroppens organ. Diabetes och högt blodtryck leder till skador i blodkärlen i många organ och är de vanligaste orsakerna till sekundära medicinska njursjukdomar.

De medicinska njursjukdomarna kan även delas in med ledning av hur sjukdomen skadar njurvävnaden.

 • Inflammation i njurarna, som innebär att kroppens immunsystem har aktiverats. Det finns medicinska njursjukdomar som orsakas av att ett aktiverat immunsystem leder till en inflammation i njurvävnaden.
 • Sjukdomar i njurarnas blodkärl. För att blodet ska kunna renas från slaggprodukter, t ex urinämne, måste det passera genom njurarnas blodkärl. Sjukdomar i blodkärlen är den vanligaste orsaken till sekundära medicinska njursjukdomar. Diabetes och högt blodtryck är de vanligaste orsakerna till skador i njurarnas blodkärl.

Ärftliga medicinska njursjukdomar

Det är vanligast att njursjukdom inte har en ärftlig orsak. Men det finns många olika typer av ärftliga sjukdomar. Den dominerande är polycystisk njursjukdom, även kallad cystnjurar. Njurarna blir genomsatta av tunnväggiga blåsor (cystor), som långsamt tillväxer och tränger undan njurvävnaden. Alports syndrom är en annan ärftlig sjukdom som leder till njursvikt.

Behandlingar

Kronisk njursjukdom (CKD) delas in i fem stadier. I tidiga stadier sätts oftast inte någon behandling in, men beroende på stadium, ålder och värden kan det bli aktuellt med blodtrycksmedicin och bromsande behandling. Det är först i femte stadiet som njurfunktionen måste ersättas med dialys för att rena blodet, eller en njurtransplantation.

Njursjukdom leder till komplikationer

Förutom att kronisk njursjukdom (CKD) kan utvecklas till ett livshotande tillstånd om den lämnas obehandlad, ökar risken för en rad följdsjukdomar. Vart tredje av hjärt- kärlsjukdom beror på njursjukdom. Det är också en stor riskfaktor för utvecklandet av högt blodtryck och stroke. Andra vanliga följdsjukdomar är osteoporos (benskörhet) och anemi (blodbrist).

Den tysta sjukdomen

Kronisk njursjukdom (CKD) är en diagnos för njursjukdomar mad varierande orsaker, symtom och prognoser. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt, men vissa njursjukdomar har mer akuta förlopp. Tidig upptäck är därför avgörande för att förhindra att sjukdomen utvecklas och blir allvarligare.

Om njurarna inte fungerar som de ska kan det dröja flera år innan du börjar känna av symtomen. Vid det laget kan njurfunktionen ha minskat med mer än hälften. Med njurfunktion menas njurarna förmåga att filtrera blodet.

Vad kan orsaka sämre njurfunktion?

De vanligaste orsakerna till försämrad njurfunktion är:

 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Åderförkalkning
 • Njurinflammation
 • Cystnjurar (ADPKD)