Prisas för forskning om njursjukdomars utbredning

20 december 2023

Njurfonden tilldelar Bengt Rippes forskarpris 2023 till docent Marie Evans, för hennes betydelsefulla insatser för utvecklingen av svensk njurmedicinsk forskning.

Bengt Rippes forskarpris tilldelas en i Sverige verksam forskare eller kliniskt verksam person som gjort betydelsefulla vetenskapliga insatser inom det njurmedicinska området. Priset går 2023 till docent Marie Evans, överläkare på medicinsk enhet njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, med motiveringen: ”Insamlingsstiftelsen Njurfonden tilldelar Bengt Rippes forskarpris 2023 till Marie Evans för hennes framstående företrädesvis epidemiologiska forskning inom njurmedicin, och för att stort ha bidragit till att bygga upp den njurmedicinska forskningen i hela Sverige.”

Marie Evans disputerade 2010 och har därefter byggt upp en egen forskargrupp inom Karolinska universitetssjukhuset, och även startat ett nationellt forskningsnätverk inom njurmedicin. Hon har ett långt engagemang i kvalitetsregistrens betydelse för forskning och utveckling av njurvården och är ansvarig för delen om kronisk njursjukdom, CKD, i Svenskt njurregister, samtidigt som hon ingår i flera internationella nätverk kopplade till det europeiska njurregistret.

Den epidemiologiska forskningen är grundläggande för förståelse av njursjukdomars uppkomst och utbredning i befolkningen, och bidrar till kunskap om riskfaktorer och prevention.

På Karolinska universitetssjukhuset, medicinsk enhet njurmedicin, är Marie Evans forsknings- och utvecklingsansvarig och har tagit en central roll i arbetet med att stärka enhetens forskning för framtiden, med flertalet forskare kopplade till sin forskargrupp.

– Jag känner mig stolt och hedrad, säger Marie Evans när hon överraskas av telefonsamtalet från Njurfondens ordförande Håkan Hedman.

– Det finns många fler som förtjänar uppmärksamhet för sina insatser på området, så det är med ödmjukhet jag tar emot utmärkelsen, tillägger hon.

Bengt Rippes forskarpris utgör ett personligt stipendium och uppgår till 50 000 kronor.

Bengt Rippe

Bengt Rippe, 1950-2016, var professor i njurmedicin i Lund och en framstående forskare med stor internationell ryktbarhet. Han deltog i grundandet av Njurfonden på uppdrag av Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF). Efter Bengt Rippes bortgång i oktober 2016 tog SNF initiativ till att Njurfonden inrättar Bengt Rippes forskarpris.

Bengt Rippes pris