Njurfonden stöder: Hjärtsvikt och diabetes påverkan på njursjukdom

1 mars 2024

Hjärtsvikt hos patienter med kronisk njursjukdom utgör stor riskfaktor för död. Kommer nya läkemedel förändra prognosen för detta svårbehandlade tillstånd? Det forskar doktorand Joakim Österman vid Karolinska institutet om, med stöd från Njurfonden.

”Förhoppningsvis så kan resultaten bidra till en bättre förståelse”

Joakim Österman är specialistläkare i Njurmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har fått anslag från Njurfonden för att studera hur hjärtsvikt och diabetes påverkar patienter med kronisk njursjukdom. Målet är att ge en prognos om vilka resultat olika behandlingar ger.

Vad handlar din forskning om?
– Min forskning handlar om samsjuklighet av hjärtsvikt och diabetes hos patienter med kronisk njursjukdom. Mina genomförda och planerade studier är rent epidemiologiska och baseras på data från olika register så som Svenskt Njurregister (SNR).

Vad har du hittills kommit fram till?
– Vår första studie visade att hjärtsvikt hos patienter med kronisk njursjukdom utgör en stor riskfaktor för död och att drabbas av hjärt-kärlhändelser så som hjärtinfarkt och stroke. Vidare så såg vi att hjärtsvikt i kombination med kronisk njursjukdom är ett svårbehandlat tillstånd och att det är en utmaning i kliniken att hitta passande läkemedelsbehandlingar. På senare år har dock nya läkemedel så som till exempel SGLT2-hämmare kommit. Resultaten i vår första studie baseras på data innan införande av nya läkemedel och utför därför en mycket god källa till jämförelse när utfallen av de nya och modernare läkemedlen ska studeras.

Vad är målet?
– Målet med avhandlingen som helhet är att ge en bild av hur prognos och behandling av hjärtsvikt och diabetes hos patienter med kronisk njursjukdom ser ut. Många patienter med kronisk njursjukdom exkluderas från kliniska studier. Därför är det viktigt att med hjälp av register kunna ta reda på hur verkligheten ser ut och hur olika hälsoutfall påverkas av läkemedel och andra faktorer.

Hur kommer din forskning påverka njursjuka patienter?
– Förhoppningsvis så kan resultaten bidra till en bättre förståelse för denna svårt sjuka patientgrupp och vara till hjälp vid framtagande av samstämmiga behandlingsriktlinjer.

Vad är nästa steg i din forskning?
– Vi håller nu på med förberedelser inför start av studie nr två som kommer att jämföra utfallen av studie nr ett med nya data där nya och moderna läkemedel så som SGLT2-hämmare finns med.

Hur viktigt är stödet från Njurfonden?
– Stödet från Njurfonden är avgörande för min forskning och möjliggör att jag kan finansiera min egen forskningstid.

Joakim Österman

Joakim Österman är specialistläkare i Njurmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska institutet. Han forskar med stöd från Njurfonden.