Ansökan om bidrag från Njurfonden

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt informera om njursjukdomar.

 • Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
 • Projekt som beviljas bidrag kan omfatta både medicinsk och vårdvetenskaplig forskning.
 • Projekt som kan få klinisk betydelse inom överskådlig tid prioriteras.
 • Projektet ska bedrivas i Sverige. För att beviljas bidrag ska det finnas ett etikgodkännande och beslutet från forskningsetisk kommitté ska bifogas då beviljade medel rekvireras.
 • Projektets tidsperiod med beräknat start- respektive slutdatum ska anges i ansökan.
 • Sökt bidrag ska omfatta 12 månaders projekttid.
 • Njurfonden beviljar bidrag till samma projekt vid högst tre utdelningstillfällen.
 • Projektbeskrivningen sammanfattas på ansökningsblanketten. Endast relevanta bilagor som rör ansökan ska bifogas, exempelvis etikgodkännande eller liknande dokument.
 • Om projektbeskrivningen är på engelska ska en svensk sammanfattning bifogas.
 • Beviljade medel ska rekvireras senast 6 månader efter att beslutet delgivits sökanden.
 • Njurfonden ska informeras om det sker några förändringar inom projektet som avviker från uppgifter i ansökan.
 • Slutdokument och relevanta publikationer under projekttiden ska delges Njurfonden samt att Njurfonden omnämns i Acknowledgements.

5 miljoner kronor utlyses under 2020.

Ansökningssystemet öppnar den 1 augusti 2020 och sista ansökningsdag är 18 oktober 2020. I årets utlysning välkomnar vi särskilt forskning om covid-19 kopplat till njursjukdom.
Gå in i ansökningssystemet >

Se vilka forskare som 2019 fick dela på drygt 4 miljoner i forskningsbidrag >