Ansökan om bidrag från Njurfonden

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt informera om njursjukdomar.

 • Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Njurfonden ger inte stöd till forskning kring primära cancersjukdomar i njurar och urinvägar. Projektet ska bedrivas i Sverige.
 • För att beviljas bidrag ska det finnas ett etikgodkännande, och beslutet från forskningsetisk kommitté ska bifogas då beviljade medel rekvireras.
 • Projekt som beviljas bidrag kan omfatta både medicinsk och vårdvetenskaplig forskning.
 • Projekt som kan få klinisk betydelse inom överskådlig tid prioriteras.
 • Vi välkomnar särskilt ansökningar från forskare i början av sin karriär.
 • Projektets tidsperiod med beräknat start- respektive slutdatum ska anges i ansökan och sökt bidrag ska omfatta 12 månaders projekttid.
 • Njurfonden beviljar bidrag till samma projekt vid högst tre utdelningstillfällen. Om det är ett fortsättningsanslag som söks så ska en progressionsrapport ingå med en beskrivning av projektets framsteg samt hur det nya projektet relaterar till det tidigare.
 • Projektbeskrivningen sammanfattas på ansökningsblanketten. Endast relevanta bilagor som rör ansökan ska bifogas, exempelvis etikgodkännande eller liknande dokument.
 • Om projektbeskrivningen är på engelska ska en svensk sammanfattning inkluderas, med en titel på svenska.
 • Beviljade medel ska rekvireras senast 6 månader efter att beslutet delgivits sökanden.
 • Njurfonden ska informeras om det sker några större förändringar inom projektet som avviker från uppgifter i ansökan.
 • Slutdokument och relevanta publikationer under projekttiden ska delges Njurfonden samt att Njurfonden/The Swedish Kidney Foundation omnämns i Acknowledgements.

5 miljoner kronor utlyses under 2020.

Ansökningssystemet öppnar den 1 augusti 2020 och sista ansökningsdag är 18 oktober 2020. I årets utlysning välkomnar vi särskilt forskning om covid-19 kopplat till njursjukdom.
Gå in i ansökningssystemet >

Se vilka forskare som 2019 fick dela på drygt 4 miljoner i forskningsbidrag >