Ansökan om bidrag från Njurfonden

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar.

 • Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
 • Projekt som beviljas bidrag kan omfatta både medicinsk och vårdvetenskaplig forskning.
 • Projekt som kan få klinisk betydelse inom överskådlig tid prioriteras.
 • Projektet ska bedrivas i Sverige. För att beviljas bidrag ska det finnas ett etikgodkännande och beslutet från forskningsetisk kommitté ska bifogas då beviljade medel rekvireras.
 • Projektets tidsperiod med beräknat start- respektive slutdatum ska anges i ansökan.
 • Sökt bidrag ska omfatta 12 månaders projekttid.
 • Njurfonden beviljar bidrag till samma projekt vid högst tre utdelningstillfällen.
 • Projektbeskrivningen sammanfattas på ansökningsblanketten. Endast relevanta bilagor som rör ansökan ska bifogas, exempelvis etikgodkännande eller liknande dokument.
 • Om projektbeskrivningen är på engelska ska en svensk sammanfattning bifogas.
 • Beviljade medel ska rekvireras senast 6 månader efter att beslutet delgivits sökanden.
 • Njurfonden ska informeras om det sker några förändringar inom projektet som avviker från uppgifter i ansökan.
 • Slutdokument och relevanta publikationer under projekttiden ska delges Njurfonden samt att Njurfonden omnämns i Acknowledgements.

4 miljoner kronor utlyses under 2019. Senaste ansökningsdag 31 oktober 2019.

Ansökningssystemet är stängt för 2019. Håll utkik på hemsidan och våra sociala medier för information om när ansökan för 2020 öppnar. 
Gå in i ansökningssystemet >

Se vilka forskare som 2019 fick dela på drygt 4 miljoner i forskningsbidrag >