Njurfonden stöder: Om njurdonationens inverkan på graviditet

3 november 2022

Eva Carlsson, läkare vid njurmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har fått anslag från Njurfonden för att forska om njurdonationens potentiella inverkan på framtida graviditeter, moderns hälsa och njurfunktion. Förhoppningen är att öka tryggheten och antalet levande donatorer.

Beskriv vad du forskar om?
– Mitt övergripande forskningsområde är njurdonatorer och effekter av njurdonation på både kort och lång sikt. Många av njurdonatorerna är kvinnor i barnafödande ålder och just nu undersöker vi njurdonationens potentiella inverkan på framtida graviditeter och förlossningar samt moderns framtida hälsa och njurfunktion. Det är viktiga frågor som många unga kvinnor ställer sig inför eventuell donation. Genom att identifiera kvinnliga njurdonatorer via Socialstyrelsens Patientregister och Scandiatransplantregistret och länka dessa med Medicinska födelseregistret, kommer vi att undersöka förekomsten av graviditetskomplikationer och jämföra dem med kvinnor i samma ålder som inte donerat en njure.

Vad har du hittills kommit fram till?
– I Sverige finns cirka 600 kvinnor i barnafödande ålder som genomgått levande njurdonation. Inga preliminära resultat finns, men studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten och vi väntar nu på data från Socialstyrelsens Patientregister och Medicinska födelseregistret.

Vad är målet? På vilket sätt kommer det att förändra vården i framtiden?
– Oavsett utfall, kommer resultatet från studien att ha en direkt påverkan på både kort och lång sikt. Om studien visar att njurdonation inte är förenat med ökad risk för graviditetskomplikationer kommer det att ge en ökad trygghet hos potentiella njurdonatorer och därigenom sannolikt öka antalet donatorer. Skulle studien visa att graviditet efter njurdonation är förenat med liten men ökad risk, behöver donatorn informeras om detta. Studien kan även ge oss viktig information om effekterna av graviditet hos kvinnor med nedsatt njurfunktion med avseende på eventuella risker för graviditetskomplikationer.

Hur ser du på framtiden, vad är nästa steg i din forskning?
– Just nu väntar vi på data från Socialstyrelsen, och så fort vi får det, kommer vi att sammanställa och analysera dessa och publicera resultatet i en vetenskaplig artikel. Diskussioner pågår även om en utvidgning av studien för att även inkludera övriga nordiska länder.

Hur viktigt är stödet från Njurfonden?
– Forskning är både tids- och resurskrävande och jag är mycket tacksam för det stöd som både Njurfonden och Gelinfonden har givit vårt projekt. Utan stödet hade det inte gått att genomföra studien.

Eva Carlsson

Eva Carlsson, läkare vid njurmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, en av Njurfondens bidragsmottagare 2021:
”Utan stödet från Njurfonden hade det inte gått att genomföra studien.”

Du kan påskynda nästa forskningsgenombrott

Njurfonden har i tio år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 42 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige.
Det behövs ofta massiva forskningsinsatser från många forskare under medverkan av laboratorier och kliniker för att forskningen ska röra sig framåt. Ett större forskningsgenombrott bygger ofta på tusentals smärre forskningsframsteg. Därför går det inte att säga när nästa stora forskningsgenombrott kommer. Det enda vi vet är att det kommer och att du kan påskynda det genom att stödja Njurfonden.

Läs mer och bidra till forskningen