Beviljade anslag 2016

Tre miljoner till livsviktig njurforskning.

Njurfonden har delat ut 3 miljoner kronor till 15 forskare ur fondens avsatta medel för 2016. Till detta har ett särskilt bidrag om 50.000 kronor tilldelats Jenny Lindahl, läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond, för hennes forskning kring herpesvirusinfektioner hos transplanterade patienter. Njurfonden har därmed delat ut totalt 7 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige sedan starten 2014.

Läs pressmeddelandet om årets forskningbidrag.

Följande forskare och projekt har tilldelats 250.000 kronor

Annette Bruchfeld, Docent
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Studier av ANCA-associerade vaskuliter med särskilt fokus på inflammationsmarkörer och infektionskänslighet.

Anders ChristenssonDocent
Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Det kardiorenala syndromet. Studier av sambandet mellan nedsatt njurfunktion och hjärtfunktion och dess utfall i sjuklighet.

Kerstin Ebefors, Med. Dr
Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Nytt mål för terapi vid lgA nefrit.

Vivan Hellström, Med. Dr
Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Studier kring genetiska förändringar som orsak till uppkomst av tumörer efter immunsuppressiv behandling hos njurtransplanterade patienter.

Sophie Ohlsson, Med. Dr
Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Patogenes och biomarkörer vid ANCA-associerad vaskulit, med fokus på komplementsystemet och genetik.

Hannes Olausson, Med. Dr
Karolinska Institutet, Solna.

Singel-cell RNA sekvensering för att identifiera celler som deltar i reparation efter akut njurskada.

Mårten Segelmark, Professor
Linköpings universitet.

IgA producerande cellers förmåga att hitta till tarmen – viktig mekanisk bakom uppkomsten av iGA-nefropati.

Peter Stenvinkel, Professor
Karolinska Institutet, Solna.

Kronisk njursvikt – en modell för att studera för tidigt åldrande.

Följande forskare och projekt har tilldelats 200.000 kronor

Martin Johansson, Med. Dr
Lunds universitet.

Spridda tubulära celler (SC) är centrala för human njures svar på akut och kronisk skada.

Jaakko Patrakka, Med. Dr
Karolinska Institutet, Solna.

Molekylar profilering av podocyter i minimal change nefros – steg mot utveckling av cell-specifik behandling.

Följande forskare och projekt har tilldelats 150.000 kronor

Anna Asp, läkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Hjärt/kärlförändringar hos patienter med kronisk njursvikt.

Magnus Braide, Professor
Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Betydelsen av meknoreceptorer och substans P för vävnadsreaktionen på peritonealdialys: Strategier att förbättre uthålligheten och effektiviteten hos behandlingen.

Anette Rickenlund, Med. Dr
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Aerob kapacitet vid kronisk njursvikt.

Följande forskare och projekt har tilldelats 100.000 kronor

Anna Witasp, Doktor medicinsk vetenskap
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av IgA-nefrit och diabetesnefropati.

Följande forskare och projekt har tilldelats 50.000 kronor

Sintra Eyre, Medicine licentiat
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Bedömning av kroppssammansättning med bioelektrisk impedansspektroskopi och dual-energi X-ray absoriometry hos patienter med terminal njursvikt – en valideringsstudie.

50.000 kronor i särskilt bidrag för forskning om njurtransplantationer med levande givare till Tommy och Gösta Anderssons minne.

Tommy Andersson var den första patienten som transplanterades i Sverige 1964 med pappa Göstas ena njure.

Jenny Lindahl, Läkare,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Herpes virusinfektioner hos transplanterade patienter.