Beviljade anslag 2015

Tre miljoner utdelat till njurforskning.

Njurfonden har delat ut totalt 3 miljoner kronor till 17 forskare ur fondens avsatta medel för 2015, vilket vida överträffar 2014 då elva forskare fick dela på 1 miljon kronor. Njurfonden har därmed delat ut totalt 4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige sedan starten.

Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden, säger: Njursvikt berör var tionde svensk. Det krävs mycket forskning om förebyggande insatser, men framför allt forskning som leder till att färre njursjuka drabbas av komplikationer i exempelvis hjärta-kärl som är den vanligaste dödsorsaken bland njursjuka”.

Bengt Rippe, vice ordförande i Njurfonden och professor i njurmedicin, säger att ”det är glädjande att Njurfonden i år kan dela ut tre miljoner kronor till forskning av hög kvalitet. Det är även tillfredsställande att vi har kunnat tilldela 17 projekt relativt höga bidrag vilket ger ett värdefullt tillskott till forskningen”.

Följande forskare och projekt har tilldelats 300.000 kronor

Anders Christensson, docent
Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Det kardiorenala syndromet. Studier av sambandet mellan nedsatt njurfunktion och hjärtfunktion och dess utfall i sjuklighet.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 250.000 kronor

Marie Evans, medicine doktor
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nutritionsstatus, kroppssammansättning och kostbehandling hos äldre patienter med kronisk njursvikt.

Gregor Guron, docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet.

Prevention och behandling av artärskador vid kronisk njursjukdom.

Ainhoa Indurain, specialistläkare
Universitetssjukhuset i Linköping.

Magnetröntgen för bestämning av kroppens vätskefördelning hos patienter med dialys och nefros.

Hannes Jansson, AT-läkare
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Tubulär skada och cellulär förnyelse efter njurtransplantation.

Daniel Söderberg, doktorand
Avdelningen för läkemedelsforskning vid Linköpings universitet.

Regulatoriska B-cellers roll för remission vid ANCA-associerad vaskulit: undersökning av funktionella egenskaper och fenotypning för bedömning av sjukdomsaktivitet.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 200.000 kronor

Magnus Braide, professor
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Betydelsen av mekanoreceptorer och substans P för vävnadsreaktionen på peritonealdialys: Strategier att förbättra uthålligheten och effektiviteten hos behandlingen.

Kerstin Ebefors, medicine doktor
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Nytt mål för terapi vid IgA nefrit

Mårten Wendt, medicine doktor
specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Förbättrad vård av ANCA associerade vaskuliter genom patientnära kliniska, molekylärbiologiska och genetiska studier.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 150.000 kronor

Shubbar Emman, medicine doktor
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Orsakar hyperfosfatemi markant försämring av aortarelaxation?

Pavlos Kashioulis, specialistläkare
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Prevention av hjärtskada vid kronisk njursjukdom

 

Följande forskare och projekt har tilldelats 120.000 kronor

Peter Stenvinkel, professor
Karolinska Institutet, Stockholm.

Varför är skillnaden mellan biologisk och kronologisk vaskulär ålder så stor vid avancerad njursvikt? Studier av samband mellan senescens, vaskulär förkalkning, endoteldysfunktion och åldersmarkörer hos njursjuka patienter som genomgår levande givare njurtransplantation (LD-Rtx).

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 100.000 kronor vardera

Martin Almquist, docent
Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Parathyroidektomi vid sekundär hyperparathyroidism hos kroniskt njursjuka.

Annette Bruchfeld, docent
Karolinska Institutet, Stockholm.

Studier av den kolinerga antiinflammatoriska effektorvägen vid inflammation, hypertoni och njursjukdom.

Annika Wernerson, medicine doktor
Karolinska Institutet, Stockholm.

Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av IgA nefropati och Diabetes nefropati.

Anna Witasp, doktor
Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.

Epigenetiska studier av prematurt åldrande vid kronisk njursvikt

Följande forskare och projekt har tilldelats 20.000 kronor

Susanne Ljungman, professor
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Förebyggande av bukhinneinflammation hos patienter med bukdialys – effekt av regelbunden uppföljning av patienternas teoretiska och praktiska kunskaper med fokus på infektionsprofylax.

100.000 kronor i bidrag utdelat av Njurförbundet till minne av Tommy och Gösta Andersson för forskning som rör njurtransplantationer med levande givare.

Tommy, 14 år, var den första patienten som njurtransplanterades i Sverige 1964 med pappa Göstas ena njure.

Hannes Olauson, medicine doktor
Karolinska Institutet. Stockholm.

Skyddande effekter av ischemisk förbehandling vid njurtransplantation med levande donator.