Ansökan om forskningsbidrag

Njurfondens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt upplysa om njursjukdomar och frågor som är relaterade till ämnet.

 

Juni 2018

Njurfonden utlyser tre miljoner kronor

  • Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Projektet ska bedrivas i Sverige.
  • För att beviljas bidrag ska det finnas ett etikgodkännande och beslutet från forskningsetisk kommitté ska bifogas då beviljade medel rekvireras.
  • Projektets tidsperiod med beräknat start- respektive slutdatum ska anges i ansökan.
  • Sökt bidrag ska omfatta 12 månaders projekttid.
  • Projektbeskrivningen sammanfattas på ansökningsblanketten. Endast relevanta bilagor som rör ansökan ska bifogas, exempelvis etikgodkännande eller liknande dokument.
  • Om projektbeskrivningen är på engelska ska en svensk sammanfattning bifogas.
  • Beviljade medel ska rekvireras senast 6 månader efter att beslutet delgivits sökanden.
  • Njurfonden ska informeras om det sker några förändringar inom projektet som avviker från uppgifter i ansökan.
  • Slutdokument och relevanta publikationer under projekttiden ska delges Njurfonden.

Ansökningarna handläggs digitalt och ansökan sker online
Gå in i ansökningssystemet >

Senaste ansökningsdag 31 oktober 2018.

100 000 kronor till minne av Tommy och Gösta Andersson

Tommy Andersson var den första patienten som transplanterades i Sverige efter att hans pappa Gösta hade donerat sin ena njure. Transplantationen lyckades och Tommy levde några år med sin nya njure innan han avled.

Vi utlyser nu 100 000 kronor för forskning om njurtransplantationer med levande givare ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond (ansökan nedan på särskild blankett). Projekten skall ha medicinsk karaktär och bedrivas i Sverige.
Ansökan Tommy och Gösta Anderssons minnesfond (PDF)

Senaste ansökningsdag 31 oktober 2018.