Stiftelseförordnande med stadgar

Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening förordnar i enlighet med 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) att pengar som inflyter efter ett upprop av dem, skall som en självständig förmögenhet främja nedan i § 2 angivna ändamål och förvaltas enligt följande förordnande.

Nämnda organisationer är Insamlingsstiftelsens Njurfonden huvudmän. För denna stiftelse ska i första hand gälla detta stiftelseförordnande och i andra hand stiftelselagens, SL regler såvida inte SL:s regler är tvingande.

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som ska företräda stiftelsen och teckna dess firma. Stiftelsens första styrelse ska bestå av Agneta Aspegren Pagels, Anders Billström, Håkan Hedman, Lars Åke Pellborn, Bengt Rippe, Åsa Torstensson och Gunnar Tufveson.

§ 1. Stiftelsens namn ska vara Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

§ 2. Stiftelsens ändamål ska vara att lämna bidrag för:
Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.
Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål främjar vetenskaplig forskning inom kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård, samt stärker medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse, njurdonation samt njursjukas livssituation.

§ 3. Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst sex (6) och högst tio (10) ledamöter, inklusive ordföranden. Njurförbundet har rätt att utse ordföranden samt minst tre av styrelsens övriga ledamöter. Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening har rätt att utse en styrelseledamot var.

Styrelsen utses för en mandattid av tre (3) år. Ledamot kan omväljas. Styrelsen väljer vice ordförande samt inom eller utom styrelsens kassör och sekreterare. Njurförbundet eller annan organisation som beslutas av styrelsen ansvarar för stiftelsens administration mot erläggande av skäligt arvode.

§ 4. Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av totala antalet styrelseledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 5. Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening.

§ 6. Stiftelsens tillgångar förvaltas av styrelsen och ska enligt 2 kap. 4 § SL vara godtagbart placerade med beaktande av både behovet av god direktavkastning och möjlighet till värdestegring.

§ 7. Stiftelsens styrelse ska sammanträda minst två gånger per år och efter begäran av minst en styrelseledamot. Styrelsemötena bör vara jämnt fördelade under året. Vid årets första styrelsemöte ska styrelsen konstituera sig.

§ 8. Utdelning ur fonden får ske upp till fyra gången per år. Tidpunkter och utlysningsförfaranden beslutas av styrelsen. Till disposition för utdelning finns föregående och tidigare års insamlade medel och avkastning.

§ 9. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. Stiftelsens ekonomiska förvaltning och räkenskaper skall granskas av en auktoriserad revisor med en suppleant. Före den 30 april varje år ska styrelsen besluta årsredovisningen för föregående år.

§ 10. Vid upplösning eller frånfälle av någon av huvudmannaorganisationerna ska stiftelsens styrelse alltjämt bestå av lika många ledamöter som förut. De friställda styrelseposterna ska besättas av de återstående huvudmännen.

§ 11. Beslut om stiftelsens upplösning kräver ett enhälligt styrelsebeslut. Vid upplösning av stiftelsen ska dess tillgångar i första hand tillfalla Njurförbundet och i andra hand överföras till en organisation vars verksamhet överensstämmer med stiftelsens ändamål. I 6 kap. SL finns regler om ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet.

§ 12. Ändring i dessa stadgar kräver ett enhälligt styrelsebeslut. I 6 kap. SL finns regler om ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Stockholm den 15 april 2013