Beviljade anslag 2018

Tre miljoner till livsviktig njurforskning.

Njurfonden har delat ut 3 miljoner kronor till 17 forskare ur fondens avsatta medel för 2018. Njurfonden har därmed delat ut totalt 13 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige sedan starten 2014.

Tommy och Gösta Anderssons minnesfond.

Fonden delar ut medel till forskning som rör njurtransplantationer med levande givare. Tommy Andersson var den första patienten som transplanterades i Sverige 1964 och pappa Gösta gav Tommy sin ena njure. Tommy levde tre år med sitt transplantat och avled på grund av en kronisk avstötning. 2018 utdelades 125.000 kronor.

Följande forskare och projekt har tilldelats 250.000 kronor

Britt-Marie Eriksson
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

BK-virus infektion vid njurtransplantation.

Peter Stenvinkel
Karolinska Institutet, CLINTEC

Early vascular ageing in chronic kidney disease – new treatments at the horizon.

Iva Gunnarsson
Karolinska Institutet, Med div

Biomarkörer vid SLE med njurengagemang.

Thomas Hellmark
Lunds universitet, Kliniska vetenskaper i Lund

Patogena mekanismer vid ANCA associerad vaskulit.

Följande forskare och projekt har tilldelats 200.000 kronor

Milan Chromek
Karolinska Institutet, Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Urinvägsinfektion hos njurtransplanterade barn – ett viktigt och olöst problem.

Sigrid Lundberg
Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus

Kliniska och experimentella studier vid IgA nefrit och SLE nefrit.

Jaakko Patrakka
Karolinska Insitutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

TGFBR3 – nytt mål för terapi i glomerulära sjukdomar?

Emelie Westergren
Karolinska Institutionen, Karolinska sjukhuset, CLINTEC

Inflammatoriska mekanismer och biomarkörer vid IgA-nefrit och vaskulitsjukdomar.

Ylva Tranaeus Lindblad
Karolinska Institutet, CLINTEC

Långtidsstudie av kronisk njursjukdom hos barn – fokus på hjärtkärlförändringar.

Vivan Hellström
Uppsala Universitet, Kirurgiska vetenskaper

Genetiska variationer på njurtransplanterade med maligniteter.

Följande forskare och projekt har tilldelats 150.000 kronor

Asta Jonasdottir
Karolinska Institutet, CLINTEC

Biomarkes and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis.

Fredrik Uhlin
Linköpings universitet, Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH)

A novel optical on-line dialysis sensor for the assessment of treatment quality.

Följande forskare och projekt har tilldelats 100.000 kronor

Ann Catrine Eldh
Linköpings universitet, IMH

Patientdelaktighet utifrån patienters preferenser – en implementeringsstudie.

Filip Fransson
Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Förändring av njurfunktion efter avslut av litiumbehandling.

Anna Witasp
Karolinska Institutet, Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Apoptos och senescens vid diabetesnefropati – nya biomarkörer och behandlingsmål.

Ferdinand von Walden
Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa

Mitochondriella peptider med föryngrande krafter – år 2.

Deman Najar
Göteborgs Universitet, Neurovetenskap och Fysiologi

Förbättring av dialysvätska för peritonealdialys.

Tommy och Gösta Anderssons Minnesfond

Britt-Marie Eriksson
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Mätning av lymfocytsubpopulationer som prognostisk markör för BK-virus infektion efter njurtransplantation.

100.000 kronor

Anette Lennerling
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Transplantationscentrum

EPAT – ett psykosocialt bedömningsverktyg för levande donatorer.

25.000 kronor